W dobie dominacji podmiotów gospodarczych w codziennym życiu, zaangażowanie firm w działania społeczne niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie. Uwzględnianie działań na rzecz społeczeństwa w funkcjonowaniu podmiotów komercyjnych powszechnie nazywa się społeczną odpowiedzialnością biznesu. Koncepcja ta jest pojęciem bardzo szerokim i interdyscyplinarnym. Społeczną odpowiedzialność biznesu organizacji można określić jako unikalny sposób myślenia o prowadzaniu działalności gospodarczej oraz świadomość wpływu jej wartości na ludzi, społeczeństwo, środowisko naturalne, uwarunkowania rynkowe oraz procesy globalne. CSR definiuje się jako: „Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko” poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

 • Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
 • Zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 • Bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy.

W interesie przedsiębiorstw jest poznanie i wdrożenie głównych zasad CSR, które w dłuższym okresie czasu dają im szansę na wypracowanie wysokiej jakości oferowanych usług przy zachowaniu dbałości o otoczenie oraz satysfakcję współpracowników, co pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Zatem zarówno przedsiębiorstwa, organizacje i indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za działalność ekonomiczno-prawną, ale także za działalność społeczną i realizację jej celów. Zobowiązanie do odpowiedzialności w wymiarze społecznym sprowadza się między innymi do:

 • Przestrzegania etycznych standardów działania i pracy,
 • Realizacji strategii działania, która pozwoli na integrację wszystkich sfery prowadzonej działalności,
 • Transparentnej polityki informacyjnej,
 • Zarządzania poprzez dialog i wspólne wartości,
 • Budowanie przejrzystej kultury organizacyjnej,
 • Odpowiedzialności za pracowników, współpracowników i kontrahentów,
 • Budowy rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • Budowy rozwiązań systemowych wspierających pokonywanie problemów społecznych (np. projekty edukacyjne, programy mentoringowe, dzielenie się wiedzą i zasobami).

Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzi szereg działań, które wpisują się w założenia CRS w codziennym życiu organizacji, począwszy od segregacji śmieci, oszczędnego drukowania, skończywszy na posługiwaniu się elektronicznymi wersjami dokumentów.

Cyklicznie angażujemy się także w różnego rodzaju działania na rzecz najmłodszych np. poprzez zbiórki darów prowadzone przez Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, działania proekologiczne np. akcja ,,1000 drzew na minutę”, czy działania wspierające inne instytucje np. instytucje kultury.

 

Centrum Rozwiązań Biznesowych aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju działaniach i wydarzeniach związanych z promowaniem przedsiębiorczości, aktywności zawodowej oraz zatrudnianiu osób pozostających bez pracy czy osób z niepełnosprawnościami np. poprzez przynależność do klubu pracodawców, lubelskiego partnerstwa publiczno-społecznego, udział w targach pracy czy realizację kampanii społecznych na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością.