loga sponsorów

Projekt „Bądź aktywny – postaw na siebie” jest realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem we wszystkich kategoriach wiekowych z terenu woj. opolskiego.

Szczególnie zapraszamy
 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem
 • Osoby zamieszkujące, uczące się (w rozumieniu KC) na obszarze woj. opolskiego
 • Osoby pozostające bez pracy (bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy lub bierne zawodowo)
Okres realizacji projektu

Od 1.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Teren realizacji projektu

Gminy powiatów: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki, strzelecki.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (4 godziny/osoba) - usługa ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD/ścieżki reintegracji dla Uczestnika Projektu.

2. Blok miękkich kompetencji społecznych. Każdy z uczestników odbędzie wymienione poniżej wsparcie:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczno – społeczne (8h/osoba/2 dni), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: zebranie i analiza informacji, określenie problemu, wyznaczenie planu działania, przegląd: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań, umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych; badania testowe narzędzia standaryzowane, określenie indywidualnych predyspozycji/preferencji Uczestnika Projektu oraz omówienie wyników badań.
 • Grupowy trening interpersonalny (48h na grupę/12 osób w grupie), przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: spostrzegania i rozumienie innych ludzi i samego siebie, komunikowanie się (wyrażania myśli i uczuć, uważnego słuchania ze zrozumieniem itd.), rozwiązywania problemów i konfliktów międzyludzkich, udzielania i przyjmowania wsparcia psychologicznego uczenia się w oparciu o doświadczenia osobiste.

3. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników w grupie odbędzie wymienione poniżej spotkanie:

 • Zawodowe kompetencje interpersonalne (12 osób w grupie/16h), wsparcie ma na celu rozwój najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji osobistych i społecznych, a dzięki temu wzmocnienie konkurencyjności na rynku pracy Uczestnika Projektu. Warsztaty pomogą podnieść samoocenę i wiarę we własne umiejętności.
 • Rynek pracy i warsztat edukacyjny (12 osób w grupie/16h), przykładowe zagadnienia poruszane na spotkaniu: charakterystyka rynku pracy, oczekiwania pracodawców a kompetencje pracowników, planowanie ścieżki zawodowej, kształcenie ustawiczne.
 • Warsztat autoprezentacji (12 osób w grupie/16h), wsparcie ma na celu zwiększenie świadomości czynników odpowiedzialnych za wywieranie wrażenia, wzrost umiejętności adekwatnego reagowania na manipulacje, wzrost stopnia opanowanych emocji i stresu, wzrost umiejętności kreowania wizerunku w oparciu o lepszą znajomość siebie i taktyki autoprezentacji.

4. Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

 • Grafika, Pracownik biurowy, Kucharz, Spawacz, Operator koparki, Monter, prawo jazdy kat. C, E lub D (każda grupa po 120h zajęć)

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba)– każdy z 84 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego. Uczestnicy po zakończeniu stażu zawodowego otrzymają zaświadczenie z opinią pracodawcy.

6. Indywidualne pośrednictwo pracy (8h/osoba) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest
 • stypendium szkoleniowe (8,60 zł brutto brutto/h)
 • stypendium stażowe (2000 zł brutto brutto/ miesiąc)
 • zwrot kosztów dojazdu
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały piśmiennicze (długopis, notatnik)
 • materiały dydaktyczne (podręcznik)
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Plakat