Usługi pozyskiwania środków dla przedsiębiorców na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Co to jest KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to rozwiązanie systemowe adresowane do pracodawców, zasilane poprzez części składek odprowadzanych przez nich na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Kto może skorzystać ze środków KFS?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może ubiegać się każdy pracodawca, zatrudniający co najmniej 1 osobę. Ponadto pracodawca, jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

Uwaga! Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu.

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

  • Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
  • Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Co mogą zyskać pracodawcy korzystający ze środków KFS?

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie powyższych kosztów do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym na jednego pracownika wg następującego podziału:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku wszystkich pracodawców
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku pracodawców należących do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudniających nie więcej niż 10 osób)

Uwaga! Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca.

Co może uwzględnić pracodawca przy wyliczaniu 20% wkładu własnego?

Przy wyliczaniu wkładu własnego, pracodawca uwzględnia wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego, liczone od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie działań w/w.

Uwaga! Przy wyliczaniu wkłady własnego nie uwzględnia się innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Zespół Centrum Rozwiązań Biznesowych wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oferuje kompleksową pomoc w pozyskiwaniu środków na szkolenia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Aby skorzystać z naszej pomocy skontaktuj się z nami, a my zdiagnozujemy Twoje potrzeby szkoleniowe oraz zaplanujemy proces aplikowania o środki z KFS.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (+48) 733 300 438 bądź adresem e-mail: kontakt@crb.lublin.pl

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – film promujący