Jedną z naczelnych i elementarnych zasad horyzontalnych obowiązujących w całej UE jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Odzwierciedlenie tej zasady znajduję się w wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach funduszy unijnych w latach 2014-2020 . Odnoszą się one do realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Równość szans kobiet i mężczyzn została również uregulowana na gruncie prawa polskiego, tj. w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jest warunkiem realizacji celów strategicznych w ramach Strategii Europa 2020. Odnoszą się one do trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczeństwa, szczególnie w zakresie wyrównywania szans na zatrudnienie kobiet i mężczyzn. Zasada równości szans i niedyskryminacji pozwala wszystkim osobom na pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego na równych i niezmiennych zasadach.

Jednym z priorytetów Centrum Rozwiązań Biznesowych jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Działania Centrum Rozwiązań Biznesowych zmierzają do zapewnienia równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:

  • Przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
  • Prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych dla wszystkich przyszłych uczestników i uczestniczek;
  • Niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz wykorzystywanie zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno – promocyjnych na temat realizowanych projektów;
  • Dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
  • Zróżnicowanie zatrudnienia pracowników Centrum Rozwiązań Biznesowych ze względu na płeć (w procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje, doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie itp.);
  • Organizację pracy pozwalającej na godzenie życia zawodowego i rodzinnego np. poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
  • Prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników Centrum Rozwiązań Biznesowych z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji;

www.power.gov.pl/dostepnosc
www.pfron.org.pl
www.ipon.pl
www.niepelnosprawnilublin.pl
www.lfoon.pl
www.biurokarieron.lublin.pl