W poniedziałek trzynastego listopada Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył  16 umów o dofinansowanie projektów z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o wartości ponad 4,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich to blisko 4 mln zł. Uzyskane wsparcie służyć będzie podnoszeniu umiejętności osób dorosłych o niskich umiejętnościach lub kompetencjach podstawowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.6 Uczenie się osób dorosłych z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 rozpoczął się 3 kwietnia 2023 r. Całkowita alokacja środków na jego sfinansowanie wyniosła blisko 13 mln zł, dofinansowanie UE ponad 11 mln zł, wsparcie z budżetu państwa to z kolei ponad 1,3 mln zł.

W naborze złożone zostały 172 wnioski o dofinansowanie projektu. Ocenę pozytywną uzyskało 85 projektów o całkowitej wartości blisko 25 mln zł, przy kwocie dofinansowania UE wynoszącej ponad 21 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało 41 projektów o łącznej wartości ponad 12 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowanie UE.

Wsparcie osób dorosłych

Dofinansowanie mogły uzyskać projekty dotyczące realizacji wsparcia w zakresie podstawowych kompetencji, w tym cyfrowych dla grup wykluczonych cyfrowo. W projektach zaplanowano szkolenia dotyczące umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz korzystania z technologii cyfrowych.

Upskilling pathways to trzy kroki ścieżek poprawy umiejętności zgodnie z Zaleceniem Rady z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych, obejmujące: 1) ocenę umiejętności, 2) dopasowaną i elastyczną ofertę uczenia się oraz 3) walidację i uznanie kwalifikacji/kompetencji.

Przykładowe działania zaplanowane w projektach to:

szkolenia dotyczące umiejętności podstawowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz korzystania z technologii cyfrowych;

podstawy obsługi komputera, w tym: zarządzanie swoimi profilami na różnego typu portalach np. medycznych, bankowych, edukacyjnych, korzystanie z internetowych platform sprzedażowych, weryfikowanie pod względem wiarygodności, opinii innych użytkowników oraz cen, korzystanie z internetowych serwisów pocztowych, kalendarzy on-line, edytorów tekstów, arkusza kalkulacyjnego, pisanie podań, CV, szkolenia ECDL, szkolenia matematyczne,

rejestrowanie się w portalach urzędów, wypełnianie formularzy urzędowych on-line;

samodzielne konfigurowanie ustawień urządzeń mobilnych (tablety, telefony), korzystanie z aplikacji oraz z funkcjonalności multimedialnych smartfonów i tabletów, np. robienie zdjęć, nagrywanie filmów;

tworzenie pism urzędowych i wypełnianie formularzy,

komunikacja przez Internet, z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

korzystanie z serwisów informatycznych i społecznościowych,

zarządzanie finansami – budżet domowy;

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 300 000,00 PLN. Wnioskodawca i/lub partner wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Łączna wartość projektów wynosi blisko 4,7 mln zł, a dofinansowanie UE blisko 4 mln zł.

Realizowane projekty skierowane będą wyłącznie do osób dorosłych, które spełniają włącznie poniższe warunki:

pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
posiadają niski poziom umiejętności podstawowych takich jak: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne oraz umiejętności cyfrowe,
zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.

Rozwój i nabywanie nowych umiejętności

Działania zaplanowane w projektach to m.in. podstawy obsługi komputera, rejestrowanie się w portalach urzędów, wypełnianie formularzy urzędowych on-line, samodzielne konfigurowanie ustawień urządzeń mobilnych (tablety, telefony), korzystanie z aplikacji, a także z funkcjonalności multimedialnych smartfonów i tabletów. Dodatkowo, uczestnicy projektów będą mogli nauczyć się tworzenia pism urzędowych i wypełniania formularzy, a także komunikacji przez Internet, z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Liczby mówią same za siebie

Dzięki beneficjentom realizującym tak ważne dla społeczeństwa inwestycje podnoszące kompetencje mieszkańców województwa lubelskiego nasz region stale się rozwija. W ramach ww. 16 projektów aż 908 osób zostanie objętych wsparciem w zakresie umiejętności lub kompetencji podstawowych (w tym 85 to osoby z niepełnosprawnościami), z czego 781 osób które uzyska nowe kwalifikacje. Szacuje się, że w ramach wszystkich 41 pozytywnie ocenionych projektów wsparciem zostanie objętych ponad 5,5 tys. osób dorosłych

źródło: https://funduszeue.lubelskie.pl/zpr/aktualnosci/fundusze-europejskie-na-rzecz-ksztalcenia-doroslych/