Centrum Rozwiązań Biznesowych poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Projektu
Nr. referencyjny: KP/L/2018

Miejsce pracy: Lublin i województwo lubelskie

Główne obowiązki:

 • Praca przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL, POWER
 • Działania informacyjne i promocja projektu
 • Rekrutacja uczestników projektu
 • Obsługa biura projektu
 • Stały kontakt z uczestnikami projektu
 • Stały kontakt z wykładowcami oraz trenerami
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem wszystkich przewidzianych w projekcie form wsparcia
 • Czuwanie nad zgodnością działań z harmonogramem projektu
 • Prowadzenie dokumentacji projektowej oraz szkoleniowej
 • Sprawozdawczość, monitoring wskaźników oraz postępu rzeczowego projektu
 • Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych oraz wniosków o płatność za pomocą SL 2014

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zasad realizacji i sprawozdawczości projektów dofinansowanych ze środków EFS
 • Znajomość obowiązujących wytycznych w obszarze EFS lata 2014-2020
 • Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków EFS
 • Znajomość systemów LSI, SL2014, SOWA
 • Umiejętność pracy/współpracy w zespole
 • Samodzielność, terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Czynne prawo jazdy kat. B. (warunek konieczny)
 • Pozytywne podejście do życia oraz energia twórcza
 • Zimna krew
 • Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie oraz system premiowy
  • Możliwość rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach i konferencjach
  • Pakiet medyczny
  • Praca w młodym prężnym zespole

  Osoby zainteresowane pracą na w/w stanowisku prosimy o przesłanie CV w formacie pdf wraz z klauzulą: „Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej oraz przyszłej rekrutacji.” mailem: na adres m.madej@crb.lublin.pl (w tytule wiadomości podając nr referencyjny: KP/L/2018 oraz nazwę stanowiska).

  We wszystkich aplikacjach prosimy o dopisanie klauzuli: Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej oraz przyszłej rekrutacji.

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych z siedzibą w Lublinie, ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin, kontakt mailowy pod adresem: kontakt@crb.lublin.pl
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych: iod@crb.lublin.pl
  3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celach związanych z podjęciem na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług/pracy, w celach związanych z zatrudnieniem oraz w celu wykonania obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 22.1 , art. 94 Kodeksu pracy oraz innych przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym:
  a/ w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji;
  b/ w celu zgłoszenia Pani/Pana oraz członków Pani/Pana rodziny do ubezpieczeń społecznych na podstawie art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
  c/ w celu zgłoszenia Pani/Pana oraz członków Pani/Pana rodziny do ubezpieczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych;
  d/ w celu wysyłania Pani/Pana na badania wstępne, kontrolne i okresowe oraz inne świadczenia zdrowotne do jednostki służby medycyny pracy, na podstawie art. 229 Kodeksu pracy oraz art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy;
  e/ w celu prowadzenia Pani/Pana akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
  f/ w celach powiązanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkoleniowych), zarządzaniem wypadkami przy pracy, a także wypadkami w drodze z domu do pracy i z pracy do domu oraz rozpoznawaniem choroby zawodowej na podstawie art. 234-235 Kodeksu pracy;
  g/ w celu przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji na podstawie art. 94 pkt. 2 b oraz 94.3 Kodeksu pracy;
  h/ w celu odpowiadania na pisma, wnioski, zapytania i żądania wglądu do akt pracowniczych, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów władzy publicznej lub od podmiotów upoważnionych w tym zakresie przez Panią/Pana;
  i/ w celu wypłaty wynagrodzeń oraz rozliczania innych płatności i kosztów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie rozliczeń podatkowych, a także w celu dokonywania rozliczeń publicznoprawnych z US, ZUS, PFRON oraz innymi organami władzy publicznej;
  4) Dodatkowo administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przedmiotem prowadzonej działalności edukacyjnej/szkoleniowej, projektowej (art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w tym: związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych.
  5) Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych aniżeli wskazane powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), w szczególności:
  a/ w celach związanych z obsługą informatyczną oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i informacji u administratora, w tym w szczególności w zakresie zarządzania urządzeniami mobilnymi , administrowania dostępami i uprawnieniami do systemów i aplikacji;
  b/ w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego Fundacji, w tym w zakresie monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących;
  c/ w przypadkach gdy znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami;
  d/ w przypadku gdy znajdzie to zastosowanie , w celach związanych z współpraca z dostawcami, kontrahentami, a także w celach związanych z organizacją i uczestnictwem w szkoleniach, konkursach, konferencjach, udziałem w wydarzeniach i imprezach, a także działalnością statutową administratora;
  6) W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. 3), 4) i 5) powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej celów, tj. w przypadku rekrutacji – do zakończenia rekrutacji, w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z administratorem, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu w zakresie określonym w pkt. 5) powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy), Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie do czasu wycofania tej zgody.
  8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  a/ dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  b/ prawo do ich sprostowania,
  c/ prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:
  – osoba której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięcia danych żądając w zamian ich ograniczenia,
  – administrator nie potrzebuje już danych do swoich celów, ale osoba której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  d/ prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
  e/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  f/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
  – osoba której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procesu rekrutacji, warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem, a administratorem, wynika z realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora opisanych wyżej . Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych może stanowić, w zależności od okoliczności, przeszkodę lub utrudnienie przy zawieraniu umowy oraz świadczeniu usług. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  11) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3), 4) i 5) powyżej, Pani /Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom, bądź kategoriom odbiorców:
  – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, (np.: PIP, US, ZUS, jednostkom służby medycyny pracy, Instytucje Pośredniczące i Wdrażające projekty współfinansowane ze źródeł publicznych, np: Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie itp.),
  – klientom, dostawcom, kontrahentom administratora oraz osobom trzecim w relacjach z administratorem w zakresie i w celu niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w tym w celach kontaktowych, w imieniu i na rzecz administratora;
  – podmiotom wspierającym administratora w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora, tzw. Procesorzy danych.