Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu „Akcja Aktywizacja!” w partnerstwie z Fundacją Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej, niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego 91 osób (55 Kobiet, 36 Mężczyzn) BEZROBOTNYCH, w wieku 30+: zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, ale poszukujących pracy i gotowych do jej podjęcia.

Szczególnie zapraszamy:

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia

Okres realizacji projektu: od 1 września 2016 r. do 31 lipca 2017 r.

Teren realizacji projektu: gminy powiatów: chełmski (grodzki i ziemski), hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, bialski (grodzki i ziemski), zamojski (grodzki i ziemski), lubelski (grodzki i ziemski)