loga UE

Projekt „Od biznesu do Sukcesu” jest realizowany przez Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w partnerstwie z Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 skierowany do osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Celem głównym projektu jest utworzenie minimum 72 nowych miejsc pracy w terminie 01.11.2021 – 31.07.2023 r. poprzez objęcie kompleksowym wsparciem związanym z rozpoczęciem działalności gospodarczej 72 osób (44K, 28M) w wieku 30 lat i więcej znajdujących się trudnej sytuacji na rynku pracy zamieszkujących na terenach powiatów województwa lubelskiego: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Szczególnie zapraszamy:
  • osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy) oraz bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej), kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby ubogie pracujące
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych/pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • osoby, które utraciły pracę w wyniku wybuchu pandemii covid-19
Okres realizacji projektu:

od 1 listopada 2021 r. do 31 lipca 2023 r.

Teren realizacji projektu:

województwo Lubelskie, powiaty: bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość

 

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
  1. Grupowe usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (40h na grupę/12 osób w grupie) – Oferowane w projekcie wsparcie obejmuje świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowych, dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej i jest uzależnione od potrzeb UP. Program i cele szkolenia w języku efektów uczenia się dopasowane będą do poziomu UP, na podstawie przeprowadzonego testu kompetencji. W efekcie szkolenia UP nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności, które będą wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej. Fakt ten potwierdzony zostanie uzyskaniem dokumentu (np. certyfikatu) zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się,
  2. Indywidualne usługi szkoleniowe umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (8h/UP) - W ramach szkoleń indywidualnych, każdy UP będzie miał możliwość wzięcia udziału w module uzupełniającym do szkolenia grupowego, którego tematyka będzie wynikała z indywidualnych potrzeb danego UP ,tj. każdorazowo na spotkaniu trener przeszkoli UP w tej tematyce dotyczącej przygotowania do samodzielnego prowadzenia działalności .gospodarczej, której potrzebował będzie dany UP.
  3. Przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł na osobę:
  4. Wsparcie Pomostowe w postaci finansowej w wysokości 1 800,00 zł / miesięcznie na osobę.
Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

•    zwrot kosztów dojazdu
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne i grupowe usługi szkoleniowe)
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik).
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

banner