loga sponsorów

Projekt „Lubelska Akademia Kwalifikacji” realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Fundacją Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. grupy NEET (tj. nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu oraz pozostają bez pracy) i są niezarejestrowane w urzędach pracy.

Projekt skierowany jest do 84 osób (51 Kobiet, 33 Mężczyzn), młodych w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. Grupy NEET:

 • Nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu
 • Bezrobotni
 • Długotrwale bezrobotni
 • Są niezarejestrowani w urzędzie pracy
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Zamieszkałe na terenie powiatu lubelskiego (woj. lubelskie)
Okres realizacji projektu

Od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Teren realizacji projektu

Powiat lubelski.

W projekcie może wziąć udział 84 osoby (51 Kobiet i 33 Mężczyzn), w tym:
 • 51 kobiet
 • 68 osób – 41 kobiet i 27 mężczyzn biernych zawodowo
 • 16 osób – 10 kobiet i 6 mężczyzn bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 9 osób (5 kobiet, 4 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych
 • 42 osoby – 26 kobiet i 16 mężczyzn o niskich kwalifikacjach
 • 26 osób – 16 kobiet i 10 mężczyzn z niepełnosprawnościami
Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:
 • Identyfikację potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1os/4h/1dzień
 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 1os/4h/1dzień
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej 1gr/12os/28h
 • Nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy poprzez wysokiej jakości szkolenia/kursy zawodowe (stypendium szkoleniowe w wysokości do 8,54 zł brutto brutto za godzinę)
 • Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, poprzez wysokiej jakości 3 miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 1850,00 zł brutto brutto miesięcznie)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat