Fundacja CRB w ramach Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji oferuje firmom, organizacjom i instytucjom szkolenia dedykowane, zwane również „szkoleniami szytymi na miarę”, a więc uwzględniające specyficzne, indywidualne potrzeby klienta.

Idea edukacji przez całe życie (LLL) jest w pełni zgodna z nowoczesnym podejściem do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stawianie na rozwój pracowników, profesjonalizację i specjalizację kompetencji zawodowych. W opracowaniach stworzonych na zlecenie unijnych instytucji podkreśla się, że profesjonalnie realizowana działalność gospodarcza i społeczna są źródłem kompetencji co najmniej równoważnym z kształceniem formalnym. A na każdy poziom kwalifikacji można dojść różnymi drogami. Dlatego też w ramach nowego modelu kształcenia kładziony jest nacisk na promowanie zaangażowania pracodawców w podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników, ukierunkowanie edukacji dorosłych na uzupełnianie luk kompetencyjnych, takich jak np. „luka cyfrowa” (brak kompetencji w zakresie ICT), a także rozwijanie systemu wsparcia przedsiębiorstw w zakresie kształcenia i szkolenia pracowników oraz korzystania ze szkoleń zewnętrznych.

Na polskim rynku pracy zauważalna jest tendencja wzrostu liczby pracodawców, którzy wskazują na potrzebę doszkalania swoich pracowników w zakresie posiadanych kompetencji, co wiąże się z coraz większą specjalizacją polskich przedsiębiorstw oraz przeświadczeniem pracodawców, że jakość posiadanych przez pracowników kompetencji świadczy o innowacyjności przedsiębiorstwa. Wysoko oceniane są takie profesjonalne kompetencje, jak kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii, w tym znajomość technologii informatycznych, jak również elastyczność i chęć uczenia się, umiejętności funkcjonowania w grupie i komunikacji międzyludzkiej.

Utożsamiając się z nowymi ideami nasza Fundacja w ramach Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji oferuje firmom, organizacjom i instytucjom szkolenia dedykowane, zwane również „szkoleniami szytymi na miarę”, a więc uwzględniające specyficzne, indywidualne potrzeby klienta.

W ramach naszej oferty zapewniamy Państwu:

  • Analizę potrzeb szkoleniowych firmy
  • Dopasowanie szkolenia do branży i otoczenia biznesowego
  • Dostosowanie programu szkolenia do kultury organizacyjnej firmy, wypracowanej praktyki oraz doświadczenia biznesowego
  • Dostosowanie czasu i miejsca szkolenia do dni i godzin pracy pracowników
  • Możliwość włączenia przez firmę własnych materiałów dydaktycznych do szkolenia
  • Elastyczność w zakresie ustalania kosztów szkolenia
  • Efekt integracyjny i motywacyjny oraz silniejsze utożsamianie się pracowników z firmą
  • Szybsza przyswajalność, efektywność i adaptacja wypracowanych rozwiązań