Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest pojęciem bardzo szerokim i interdyscyplinarnym. Społeczną odpowiedzialność biznesu organizacji można określić jako unikalny sposób myślenia o prowadzaniu działalności gospodarczej oraz świadomość wpływu jej wartości na ludzi, społeczeństwo, środowisko naturalne, uwarunkowania rynkowe oraz procesy globalne. CSR definiuje się jako: „Odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko” poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

 • Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju,
 • Zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
 • Bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy.

W interesie przedsiębiorstw jest poznanie i wdrożenie głównych zasad CSR, które w dłuższym okresie czasu dają im szansę na wypracowanie wysokiej jakości oferowanych usług przy zachowaniu dbałości o otoczenie oraz satysfakcję współpracowników, co pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Zatem zarówno przedsiębiorstwa, organizacje i indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za działalność ekonomiczno-prawną, ale także za działalność społeczną i realizację jej celów. Zobowiązanie do odpowiedzialności w wymiarze społecznym sprowadza się między innymi do:

 • Przestrzegania etycznych standardów działania i pracy,
 • Realizacji strategii działania, która pozwoli na integrację wszystkich sfery prowadzonej działalności,
 • Transparentnej polityki informacyjnej,
 • Zarządzania poprzez dialog i wspólne wartości,
 • Budowanie przejrzystej kultury organizacyjnej,
 • Odpowiedzialności za pracowników, współpracowników i kontrahentów,
 • Budowy rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne,
 • Budowy rozwiązań systemowych wspierających pokonywanie problemów społecznych (np. projekty edukacyjne, programy mentoringowe, dzielenie się wiedzą i zasobami).

Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzi szereg działań, które wpisują się w założenia CRS w codziennym życiu organizacji, począwszy od segregacji śmieci, oszczędnego drukowania, skończywszy na posługiwaniu się elektronicznymi wersjami dokumentów. Cyklicznie angażujemy się także w coroczne akcje charytatywne organizowane na rzecz najmłodszych m.in. poprzez zbiórki darów prowadzone przez Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. Ponadto CRB cyklicznie angażuje się w działania proekologiczne biorąc udział w akcji ,,1000 drzew na minutę”.