Certyfikaty

Centrum Rozwiązań Biznesowych w dniu 15.06.2021 r. otrzymało certyfikat w standardzie ISO 9000:2015. Norma ISO 9001: 2015 to system zarządzania jakością, w którym najważniejszymi filarami są wymagania klientów, ich zadowolenie i ciągłe doskonalenie. W systemie zarządzania jakością opisano procesy, które tworzą i kontrolują usługi świadczone na rzecz klienta, aby zapewnić spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta. Dynamika zmian, które dokonują się we współczesnej gospodarce oraz rosnąca świadomość i wymagania konsumentów, wymuszają na współczesnych organizacjach nieustanne podnoszenie jakości usług. Najbardziej popularnymi narzędziami wspierającymi procesy decyzyjne są wydajne systemy zarządzania zbudowane na podstawie międzynarodowych norm. Otrzymanie takiego certyfikatu potwierdza wysoką jakość świadczonych usług przez Centrum Rozwiązań Biznesowych.
Certyfikat do pobrania – Certyfikat ISO

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Centrum Rozwiązań Biznesowych w dniu 02.10.2018r. zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/51/18 została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. PIFS jest największą organizacją branżową zrzeszającą firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, jej członkami jest ponad 300 firm i organizacji. Są wśród nich początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym. Polska Izba Firm Szkoleniowych zajmuje się również rzecznictwem interesów branży, oferuje szybki dostęp do najświeższej wysokojakościowej informacji branżowej, a także organizuje liczne warsztaty i seminaria tematyczne.
Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

W dniu 04.11.2022 r. Centrum Rozwiązań Biznesowych zostało członkiem Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).
FLOP to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Organizacja parasolowa zrzesza 65 organizacji członkowskich na terenie woj. lubelskiego. Ideą przewodnią FLOP tożsamą w komunikacji z najważniejszymi interesariuszami jest – PARASOL DLA NGO.
Misją FLOP jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego, rzecznictwa interesów sektora obywatelskiego oraz tworzenia płaszczyzny do rozwoju współpracy międzysektorowej i wzmacniania procesu federalizacji na Lubelszczyźnie.

Centrum Rozwiązań biznesowych od 01.02.2023r. jest członkiem Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej istnieje od 2002 roku i zrzesza przedsiębiorców z regionu woj. Lubelskiego. Związek ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów lubelskich pracodawców, oddziaływanie na kształtowanie się polityki społecznej i ustawodawstwa, wspieranie organizacji i edukacji wśród pracodawców. Związek prowadzi wiele działań mających pomóc pracodawcom takich jak popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej  i w zakresie zarządzania, inspirowanie inicjatyw gospodarczych czy organizowanie zespołów doradczych.

Od 25.05.2023 Centrum Rozwiązań Biznesowych jest partnerem Inclu(vi)sion. Celem Inclu(vi)sion jest wpieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w otwartym, inkluzywnym, dostępnym środowisku pracy, na zasadach równego traktowania z innymi pracownikami/czkami. Ponadto między innymi dąży do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, identyfikuje i promuje dobre praktyki w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, wypracowuje i wspiera rozwiązania służące nabywaniu przez osoby z niepełnosprawnościami kompetencji i kwalifikacji deficytowych na rynku pracy, czy też wspiera badań służących identyfikacji istotnych barier oraz szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Centrum Rozwiązań Biznesowych należy do Listy Sygnatariuszy Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności z dnia 21 kwietnia 2023, jest to pierwszy etap projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Sygnatariusze Partnerstwa kierują się ideą dostępności i równego traktowania, aby stworzyć szansę na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i o specjalnych potrzebach na równi z innymi obywatelami. Partnerstwo ma charakter strategiczny i stanowi intencję podjęcia współpracy na rzecz dostępności i równości.

Centrum Rozwiązań Biznesowych dnia 12.05.2021r. zostało członkiem Klubu Pracodawców działającego przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Celem Klubu Pracodawców jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym, lubelskim rynku pracy między urzędem a przedsiębiorcami. Członkowie Klubu Pracodawców wspierają lokalne zatrudnienie poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy oraz wspieranie postaw przedsiębiorczości, przyczyniają się do rozwoju lokalnej społeczności dzięki realizacji strategicznych celów miasta oraz kształtują politykę społeczną miasta poprzez wszechstronne wykorzystywanie swoich kompetencji.

Z dniem 25.05.2021 r. Centrum Rozwiązań Biznesowych dołączyło do Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego. Misją Partnerstwa jest promocja rozwoju lokalnego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz walka z wykluczeniem społecznych na rynku pracy. Partnerstwo swoja działalność opiera na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz innych osób, które utożsamiają się z jego misją. Obecnie partnerstwo liczy blisko 60 członków i wciąż się rozszerza.

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia Akademii Edukacyjnej jak i Centrum Egzaminacyjnego umożliwiające kształcenie ustawiczne zgodnie z zaleceniami UE. Partnerzy VCC współpracują z Fundacją VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, mając na uwadze oczekiwania pracodawców i przygotowanie społeczeństwa do uczenia się i korzystania z nowoczesnych technologii. Więcej na temat standardu VCC znajdziesz na www.vccsystem.eu.

Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia do organizacji i realizacji egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC. ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych i obejmuje on poziom: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany oraz ekspercki. ECCC dzieli także kompetencje użytkowników wielopoziomowo na obszary i moduł. W obszarze Technologii Informacyjnych znajdują się moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa. W obszar Kompetencji Cyfrowych wpisują się moduły w zakresie: Informacji, Komunikacji, Tworzenia treści, Bezpieczeństwa oraz Rozwiązywania problemów. W obszarze Technicznym znajduje się moduł Projektowanie dwuwymiarowe oraz Projektowanie przestrzenne. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia, Obsługa turystyki, Multimedia w dydaktyce, komputer w edukacji wczesnoszkolnej, e- Urząd, e- Marketing, technologie interaktywne, Grafika dla fotografów, Roboty, Zarządzanie obiegiem dokumentów, Bezpieczeństwo informacji, Zielone biuro oraz planowanie i śledzenie przedsiębiorstw. Obszar informatyczny Certyfikacji ECCC obejmuje: Programowanie, Grafikę komputerową, Tworzenie aplikacji internetowych oraz programowanie robotów. Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia dostosowanie poziomu Twojej wiedzy i umiejętności do oczekiwań pracodawców. Uzyskując taki Certyfikat podnosisz swoją konkurencyjność na runku pracy. Więcej na temat standardu ECCC znajdziesz na www.eccc.com.pl.

Fundacja MY PERSONALITY SKILLS w odpowiedzi na potrzeby rynku wdrożyła walidację efektów uczenia się oraz certyfikację umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych. Stosowane przez Fundację MY PS metody walidacji zgodne są z powszechnie przyjętymi standardami walidacji i dostosowane do rzeczywistych potrzeb pracodawców oraz osób uczących się, bez względu na czas i metodę uczenia się. W podejściu do procesu walidacji Fundacja uwzględnia potrzeby i preferencje osób dorosłych, które zakończyły już edukację formalną, wciąż jednak podnoszą swoje umiejętności w drodze samokształcenia, czy też pozaformalnego uczenia się i chcą uzyskać obiektywne potwierdzenie uzyskanych efektów. Certyfikowanie umiejętności stanowi odpowiedź na założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, która w ramach poszczególnych obszarów oddziaływania obejmuje również planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności. Podmioty rynku pracy i edukacji honorują certyfikaty MY PERSONALITY SKILLS, jako wiarygodne, obiektywne i rzetelne potwierdzanie kwalifikacji rynkowych. Więcej na temat walidacji i certyfikacji znajdziesz na https://my-ps.eu/

Firma ICVC CERTYFIKACJA SP. Z O.O. stworzyła kompleksowy i szczegółowy system potwierdzający kwalifikacje zawodowe (w tym kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji). Spójny system kwalifikacji ICVC opracowano na bazie własnych doświadczeń, w oparciu o analizę rynku pracy, stałe kontakty z pracodawcami oraz w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w ramach ogólnopolskiego badania, raport: „Barometr zawodów” zrealizowany na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Centrum Rozwiązań Biznesowych dysponuje upoważnieniem do organizacji egzaminów w systemie ICVC. System ICVC to ustandardaryzowany proces kwalifikacji oparty na jasnych procedurach i kryteriach, co gwarantuje pełną, weryfikowalną bezstronność procesu kwalifikacji. Kwalifikacja ICVC kończy się uzyskaniem Certyfikatu ICVC, który poświadcza umiejętności i kompetencje społeczne certyfikowanej osoby, uzyskanie Certyfikatu ICVC jest równoznaczne z uzyskaniem formalnych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. W ramach systemu ICVC można zdobyć kwalifikacje z ponad 60 zawodów z dziedzin takich jak administracja i usługi, spedycja i transport, technologie informatyczne, zarządzanie jakością, rachunkowość i kadry, edukacja opiekuńczo-wychowawcza oraz gastronomia.

Centrum Rozwiązań Biznesowych posiada uprawnienia podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Z dniem 29.12.2017 r. CRB uzyskało wpis do Bazy Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jako instytucja świadcząca usługi rozwojowe, który to uprawnia do świadczenia usług zarówno doradczych jak i szkoleniowych dla firm MMŚP a współfinansowanych ze środków unijnych. Wspomniany wpis jest gwarantem wysokiej jakości usług jakie dla Państwa świadczymy, dlatego też zachęcamy do przeglądania BUR. Informacje o zamieszczonych przez CRB propozycjach szkoleń znajdziecie Państwo także na naszej stronie www w zakładce oferta oraz na naszym profilu facebookowym. Więcej na temat standardu BUR znajdziesz na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl .

W ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kariery (CRK), które zostało wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) z dniem 24.11.2016 roku pod numerem 15159. Wpis ten uprawnia do prowadzenia pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego i personalnego oraz agencji pracy tymczasowej. W ramach CRK świadczymy usługi doradztwa zawodowego i personalnego oraz pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy bądź chcących zmienić swoje dotychczasowe miejsce zatrudnienia.
Certyfikat do pobrania – pośrednictwo, doradztwo, poradnictwo
Certyfikat do pobrania – praca tymczasowa

W ramach Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. Rejestr ten jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a posiadane przez nas zaświadczenie zostało wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. W ramach CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć kompetencje i kwalifikacje.
Certyfikat do pobrania – RIS

Pomogliśmy

Firmy założone przy wsparciu Centrum Rozwiązań Biznesowych

Referencje

DataNazwa firmyRodzaj usługi
07.11.2016Fundacja Inicjatyw SpołecznychEgzamin
21.11.2016Inspires Sp. z o.oSzkolenie
08.05.2017Fundacja Szkoły PolskieEgzamin
10.07.2017Lubelski Ośrodek SamopomcyEgzamin
21.07.2017Świat DetalinguDoradztwo
28.07.2017Tomaszów LubelskiSzkolenie
11.08.2017Inspires Sp. z o.o.Egzamin
31.08.2017Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1 w KrasnymstawieSzkolenie
05.10.2017KursorEgzamin
05.10.2017Lubelski Ośrodek SamopomocyEgzamin
10.10.2017Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
24.10.2017OIC PolandEgzamin
14.11.2017Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
04.12.2017Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
19.12.2017Benefit ProjektEgzamin
22.12.2017Lubelski Ośrodek SamopomocyEgzamin
08.01.2018Raf-ComDoradztwo
22.01.2018DK-HOLDoradztwo
29.01.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
05.02.2018Fundacja ECCCEgzamin
06.02.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
08.02.2018Akademia Biznesu Michał Kozak r.Egzamin
18.03.2018Aviation ConsultingEgzamin
27.03.2018Akademia Biznesu Michał KozakEgzamin
10.04.2018Aviation ConsultingEgzamin
11.04.2018KURSOREgzamin
07.05.2018Aviation ConsultingEgzamin
08.05.2018Fundacja Szkoły PolskieEgzamin
08.05.2018MarsoftEgzamin
10.05.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
12.05.2018KursorEgzamin
15.05.2018Fundacja Szkoły PolskieEgzamin
15.05.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
16.05.2018Fundacja ECCCEgzamin
24.05.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
01.06.2018Navigator International Sp. z o.o.Szkolenie
06.06.2018MarsoftEgzamin
06.06.2018MarsoftEgzamin
06.06.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
07.06.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
08.06.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
11.06.2018Akademia BiznesuEgzamin
12.06.2018J&C GroupEgzamin
25.06.2018J&C GroupEgzamin
02.07.2018Instytut Rozwiązań BiznesowychEgzamin
09.07.2018Aviation ConsultingEgzamin
16.07.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
24.07.2018ModerusEgzamin
30.07.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
30.07.2018OIC PolandEgzamin
28.08.2018Akademia BiznesuEgzamin
07.09.2018Pomorska Akademia Kształcenia ZawodowegoEgzamin
10.09.2018Lechaa ConsultingEgzamin
10.09.2018Inspires Sp. z o. o.Egzamin
10.09.2018Benefit ProjektEgzamin
20.09.2018Edufin Sp. z o.o.Egzamin
24.09.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
25.09.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
01.10.2018SOL Mobilne Centrum SzkolenioweEgzamin
08.10.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
10.10.2018Zakład Doskonalenia Zawodowego w KatowicachEgzamin
10.10.2018MAVISEgzamin
15.10.2018Terra Szkolenia i DoradztwoEgzamin
26.10.2018Benefit ProjektEgzamin
28.10.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
29.10.2018Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawSzkolenie
13.11.2018Inspires Sp. z o.o.Egamin
15.11.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
19.11.2018Benefit ProjektEgzamin
19.11.2018MILMEDEgzamin
27.11.2018J&C GroupEgzamin
28.11.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.12.2018Lechaa Consulting Sp. z o.o.Egzamin
05.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
06.12.2018MarsoftEgzamin
07.12.2018Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
10.12.2018Akademia BiznesuEgzamin
10.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
10.12.2018Akademia BiznesuEgzamin
12.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
14.12.2018Fundacja Inicjatyw SpołecznychEgzamin
17.12.2018Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku sp. z o.o.Egzamin
20.12.2018Inspires Sp. z o.o.Egzamin
07.01.2019Fundacja Inicjatyw SpołecznychEgzamin
10.01.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
14.01.2019Benefit ProjektEgzamin
16.01.2019Akademia BiznesuEgzamin
16.01.2019Akademia BiznesuEgzamin
16.01.2019Lechaa Consulting Sp. z o.o.Egzamin
17.01.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
21.01.2019MarsoftEgzamin
30.01.2019Lechaa Consulting Sp. z o.o.Egzamin
30.01.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
04.02.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
01.03.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
04.03.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
05.03.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
08.03.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
14.03.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
02.04.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
03.04.2019Practice & Skills Sp. z o.o.Egzamin
12.04.2019Łętowski ConsultingEgzamin
24.04.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
24.04.2019OIC PolandSzkolenie
25.04.2019Fundacja HerosSzkolenie
30.04.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
06.05.2019HumaneoSzkolenie
13.05.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
22.05.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
23.05.2019Akademia BiznesuEgzamin
03.06.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.06.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
07.06.2019Fundacja HerosSzkolenie
10.06.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
26.06.2019HumaneoSzkolenie
02.07.2019Gmina SzczebrzeszynSzkolenia
16.07.2019MD Office Sp. z o.o.Egzamin
17.07.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
17.07.2019Inspires Sp. z o.o.Egzamin
05.08.2019PRETENDER Adrian WronkaSzkolenie
05.08.2019ADiS Agnieszka CzubackaEgzamin
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
16.09.2019Korporacja ,,Romaniszyn"Szkolenie
19.08.2019Fundacja HerosSzkolenie
21.08.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
12.11.2019TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja SpołecznaEgzamin
12.11.2019ADiS Agnieszka CzubackaEgzamin
12.11.2019Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
12.11.2019Firma Produkcyjno - Handlowa ,,Woźniak"Egzamin
12.11.2019Gmina RudnikSzkolenie
19.11.2019Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w SłupskuEgzamin
09.12.2019SkillITSzkolenie
18.12.2019Korporacja "Romaniszyn"Szkolenie
18.12.2019ADiS Agnieszka CzubackaEgzamin
18.12.2019Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C.Szkolenie
06.01.2020Stowarzyszenie HumaneoSzkolenie
03.02.2020Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.02.2020Korporacja RomaniszynSzkolenie
26.05.2020Fundacja HEROSSzkolenie
26.05.2020Fundacja HEROSSzkolenie
01.06.2020Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
01.06.2020Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
23.06.2020IT ConsultingSzkolenie
10.07.2020IT ConsultingSzkolenie
10.07.2020HumaneoDoradztwo
22.07.2020IT ConsultingSzkolenie
10.08.2020HumaneoSzkolenie
12.08.2020OIC PolandSzkolenie
01.09.2020HumaneoSzkolenie
24.09.2020Regionalna Izba GospodarczaEgzamin
20.10.2020Regionalna Izba GospodarczaEgzamin
03.11.2020Akademia BiznesuEgzamin
09.11.2020Regionalna Izba GospodarczaEgzamin
12.11.2020Beata BoberEgzamin
17.11.2020HumaneoSzkolenie
20.11.2020IT ConsultingDoradztwo
20.11.2020Krajowe Centrum PracyDoradztwo
25.11.2020AlgirtasSzkolenie
30.11.2020HumaneoDoradztwo
15.12.2020HumaneoSzkolenie
15.12.2020HumaneoSzkolenie
15.12.2020HumaneoSzkolenie
18.12.2020HumaneoDoradztwo
30.12.2020HumaneoSzkolenie
05.01.2021Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
05.02.2021Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
12.02.2021IT ConsultingSzkolenie
15.02.2021InspiresSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
24.02.2021IT ConsultingSzkolenie
25.02.2021HumaneoDoradztwo
26.02.2021HumaneoDoradztwo
01.03.2021INFOSDoradztwo
01.03.2021INFOSDoradztwo
01.03.2021OIC PolandSzkolenie
05.03.2021IT ConsultingDoradztwo
30.03.2021Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
30.03.2021INFOSDoradztwo
26.04.2021Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.Szkolenie
11.05.2021HumaneoDoradztwo
11.05.2021HumaneoDoradztwo
25.05.2021Inspires Sp. z o.o.Egzamin
31.05.2021Regionalna Izba Gospodarcza w LublinieEgzamin
31.05.2021HumaneoSzkolenie
31.05.2021HumaneoDoradztwo
10.06.2021Centrum Szkoleniowe KozłowscySzkolenie
14.07.2021INFOSSzkolenie
04.08.2021Humaneo"Doradztwo
11.08.2021Fundacja Wsparcia i Rozwoju "POMOST"Szkolenie
03.11.2021Educator L.B.Szkolenie
16.11.2021Fundacja Instytut EdukacjiDoradztwo
01.12.2021INFOSSzkolenie
06.12.2021INFOSSzkolenie
20.12.2021Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.Szkolenie
22.12.2021Innowacyjne Centrum Rozwoju S.C.Szkolenie
22.12.2021Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.Szkolenie
20.01.2022Stowarzyszenie SynergiaSzkolenie
26.01.2022Starostwo Powiatowe w ŚwidnikuSzkolenie
16.03.2022Lubelska Szkoła BiznesuDoradztwo
18.03.2022Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
22.03.2022ORLENSzkolenie
01.04.2022Stowarzyszenie SynergiaSzkolenie
12.04.2022Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o.Szkolenie
28.04.2022Starostwo Powiatowe w ŚwidnikuSzkolenie
29.04.2022Lubelska Szkoła BiznesuDoradztwo
30.04.2022Powiat LubaczowskiSzkolenie
04.05.2022Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
12.05.2022Zakład Doskonalenia Zawodowego w KatowicachSzkolenie
02.06.2022Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
20.06.2022Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
21.06.2022Lubelska Szkoła BiznesuDoradztwo
29.06.2022Stowarzyszenie SynergiaSzkolenie
15.07.2022Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
18.07.2022Fundacja Instytut EdukacjiSzkolenie
01.08.2022Lubelska Szkoła BiznesuDoradztwo
08.08.2022OIC PolandDoradztwo
09.08.2022Centrum Kształcenia Kadr OMEGASzkolenie
11.08.2022Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
01.09.2022Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
01.09.2022Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
02.09.2022ORLENSzkolenie
26.09.2022Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza KwiatkowskiegoSzkolenie
27.09.2022Stowarzyszenie SynergiaSzkolenie
30.09.2022Fundacja Instytut EdukacjiSzkolenie
01.10.2022Inspires Sp. z o.o.Egzamin
11.10.2022 Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
20.10.2022Powiat LubelskiSzkolenie
20.10.2022Powiat LubelskiSzkolenie
26.10.2022Fundacja Instytut EdukacjiSzkolenie
04.11.2022 Fundacja Akademia RozwojuSzkolenie
17.11.2022HumaneoSzkolenie
29.11.2022Centrum edukacyjne "IDEA"Egzamin
15.12.2022Kasa Rolniczego Ubezpieczenia SpołecznegoSzkolenie
19.12.2022Firma Produkcyjno-Handlowa "Woźniak"Szkolenie
19.12.2022Firma Produkcyjno-Handlowa "Woźniak"Szkolenie
23.12.2022Powiatowy Urząd Pracy w LublinieSzkolenie
23.12.2022Powiatowy Urząd Pracy w LublinieSzkolenie
29.12.2022Centrum Kształcenia Kadr OMEGASzkolenie
29.12.2022Gmina NałęczówSzkolenie
04.01.2023Powiat LubelskiEgzamin
20.01.2023Centrum Kształcenia Kadr OMEGASzkolenie
23.01.2023Centrum Kształcenia Kadr OMEGASzkolenie
08.02.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
15.02.2023
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza KwiatkowskiegoSzkolenie
27.02.2023ORLENSzkolenie
03.03.2023Centrum Kształcenia Kadr OMEGASzkolenie
03.03.2023CAOLIN Sp. z o.o.Szkolenie
08.03.2023Powiat ŁukowskiSzkolenie
15.03.2023Centrum Kształcenia Kadr OMEGASzkolenie
28.03.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
03.04.2023CONSULTOR Sp. z o.o.Szkolenie
05.04.2023Fundacja Instytut EdukacjiSzkolenie
05.04.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
17.04.2023Centrum Doskonalenia KadrDoradztwo
17.04.2023Centrum Doskonalenia KadrSzkolenie
22.05.2023CONSULTOR Sp. z o.o.Szkolenie
22.05.2023CONSULTOR Sp. z o.o.Szkolenie
23.05.2023Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza KwiatkowskiegoSzkolenie
02.06.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
02.06.2023ECO SARN Sp. z o.o. sp.kSzkolenie
07.06.2023CONSULTOR Sp. z o.o.Szkolenie
12.06.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
19.06.2023Powiat ŁukowskiSzkolenie
26.06.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
26.06.2023Process TeamSzkolenie
27.06.2023Urząd Gminy TereszpolSzkolenie
30.06.2023Powiat LubelskiSzkolenie
30.06.2023CONSULTOR Sp. z o.o.Szkolenie
03.07.2023ALGIRTASSzkolenie
04.07.2023CONSULTOR Sp. z o.o.Szkolenie
13.07.2023Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy StawSzkolenie
17.07.2023ECO SARN Sp. z o.o. sp.kSzkolenie
18.07.2023Inspires Sp. z o.o.Szkolenie
19.07.2023Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza KwiatkowskiegoSzkolenie
25.07.2023Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoSzkolenie
25.07.2023Fundacja Wspierania Rozwoju Ekonomii SpołecznejDoradztwo
31.07.2023Process TeamSzkolenie
21.08.2023Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejDoradztwo