Przyśpieszone przemiany cywilizacyjne, w tym wzmożony rozwój gospodarczy, postęp naukowo-technologiczny, a także zmiany społeczno-kulturowe zmuszają nas do ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Zmiany nie omijają również rynku pracy, modelu kariery zawodowej, nabywania i doskonalenia nowych umiejętności oraz konieczności uczenia się do końca życia. Zmiany nie omijają również rynku pracy, wyznaczając nowe standardy nabywania i doskonalenia umiejętności oraz uczenia się przez całe życie.

      Sięgająca korzeniami początków XX wieku idea edukacji przez całe życie, została zdefiniowana przez Unię Europejską w 2000 r. w ramach tzw. strategii lizbońskiej, jako Life Long Learning (LLL): „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w pespektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem.”

      Z nową polityką edukacyjną ściśle związane jest szerokie podejście do uczenia się, tzw. lifewide learning, zgodnie z którym głównymi miejscami uczenia się nie są szkoły czy uczelnie, ale firmy, instytucje publiczne, organizacje obywatelskie, a także gospodarstwa domowe.

      Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata w ramach Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych prowadzimy Centrum Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji (CRKiK), które zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) z dniem 21.09.2015 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00128/2015. Poprzez CRKiK świadczymy usługi szkoleniowe dla osób pozostających bez pracy, bądź chcących podnieść, zmienić lub nabyć nowe kompetencje i kwalifikacje. Naszym priorytetem jest zachowywanie takich podstawowych zasad LLL, jak partnerska współpraca, stawianie osoby szkolonej w centrum procesu kształcenia oraz dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb uczestników.